STATUT

Statut
Koła Naukowego Studentów Japonistyki JAPONICA CREATIVA
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

I. Przepisy wprowadzające

 1. Koło nosi nazwę JAPONICA CREATIVA (w skrócie: JC).
 2. JC jest organizacją naukową studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (w skrócie: UAM) i działa w ramach UAM.
 3. Siedzibą JC jest UAM.
 4. Koło nie posiada osobowości prawnej.

II. Cele i zadania Koła są następujące:

 1. Stwarzanie form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi pracy naukowej, twórczej inicjatywie, swobodnej wymianie poglądów naukowych, podnoszenie poziomu wiedzy o Japonii i języku japońskim.
 2. Popularyzacja wiedzy japonistycznej wśród studentów UAM, a także poza Uczelnią.
 3. Integracja środowiska japonistów oraz ludzi interesujących się Japonią i językiem japońskim.
 4. Prowadzenie dla celów naukowych prac terenowych.
 5. Organizowanie obozów, ekspedycji i wyjazdów naukowych tudzież spotkań o charakterze naukowym.
 6. Organizowanie seminariów i zjazdów naukowych oraz branie udziału w tego rodzaju imprezach organizowanych przez inne ośrodki naukowe.
 7. Rozwijanie innych form aktywności dydaktycznej, naukowo-badawczej i wychowawczej studentów.
  Rozwijanie i popularyzowanie działalności artystycznej dotyczącej wiedzy o Japonii i języku japońskim, w tym działalności chóralnej, teatralnej oraz filmowej.

III. Członkostwo Zwyczajne JC.

 1. Członkami Zwyczajnymi JC mogą być: studenci UAM.
 2. O ile w ramach Koła powołano Sekcje, Członek Zwyczajny Koła decyduje samodzielnie, w której Sekcji JC zamierza realizować swą działalność.
 3. Członek Zwyczajny Koła ma prawo brać udział we wszystkich formach działalności statutowej Koła, wybierać i być wybieranym do władz Koła, posiadać legitymację i nosić odznakę JC.
 4. Członkostwo Zwyczajne Koła traci się przez:

  a/ dobrowolną rezygnację złożoną wobec Zebrania Sekcji lub Zebrania Ogólnego Koła,
  b/ wykluczenie z Koła mocą uchwały Zebrania Ogólnego na wniosek Prezesa Koła,
  c/ utratę statusu, którego posiadanie pozwalało na przystąpienie do Koła.

 5. 5. Od decyzji o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania JC.

IV. Władze Koła.

 1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie, w którym uczestniczyć mogą wszyscy Członkowie JC, i które decyduje we wszystkich sprawach Koła.
 2. Walne Zebranie zwoływane jest przynajmniej raz w ciągu roku akademickiego.
 3. Informację o Walnym Zebraniu wraz z jego programem wywiesza się na tablicy informacyjnej Koła przynajmniej na 7 dni przed zebraniem.
 4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba, że dotyczą spraw osobowych albo gdy tajności głosowania zażąda 1/3 części zebranych.
 5. Walne Zebranie wybiera spośród członków JC: Zarząd Koła. Walne Zebranie wybiera Komisję Rewizyjną oraz, w przypadku powołania Sekcji Koła, Kierowników Sekcji.
 6. Między Zebraniami Walnymi najwyższą władzą Koła jest Zebranie Ogólne JC, w którym udział biorą Członkowie Koła.
 7. Zebranie Ogólne zwoływane jest przynajmniej raz w ciągu semestru.
 8. Uchwały Zebrania ogólnego zapadają w takim samym trybie jak uchwały Walnego Zebrania.
 • A. Bieżącą działalnością Koła kieruje Zarząd JC.
 • B. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik, Kierownicy Sekcji (jeśli powołane zostały sekcje Koła).
 • C. Do obowiązków Zarządu należy:

a/ realizacja uchwał Walnego Zebrania i Zebrania Ogólnego oraz składanie wobec tych zebrań sprawozdań ze swej działalności,
b/ utrzymywanie kontaktów z władzami Uczelni i opiekunem JC,
c/ opracowywanie planów działalności Koła z preliminarzem wydatków finansowych,
d/ prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej działalności Koła,
e/ podejmowanie decyzji w sprawie wydatkowania funduszy Koła,
f/ reprezentowanie JC na zewnątrz,
g/ podejmowanie innych czynności związanych ze statutową działalnością Koła.

 • D. Kadencja Zarządu trwa 1 rok akademicki.
 • E. O rozwiązaniu Zarządu z powodu bezczynności, niezgodności działań ze Statutem, przepisami prawa albo programem działania decyduje Walne Zebranie. W takim przypadku następuje wybór Tymczasowego Zarządu, który działa do końca kadencji, w jakiej działać miał rozwiązany Zarząd.
 • F. Komisja Rewizyjna składająca się z Przewodniczącego-Komisarza oraz dwóch Inspektorów czuwa nad przestrzeganiem przez Zarząd postanowień Statutu.
 • G. Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 • H. Komisja Rewizyjna może wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie Zarządu. W takim przypadku Prezes Koła jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie w trybie natychmiastowym.
 • I. W ramach Koła mogą działać sekcje specjalistyczne powoływane przez Zebranie Ogólne na wniosek przyszłych członków Sekcji i w oparciu o plan i program działania Sekcji.
 • J. Pracami Sekcji kierują ich Kierownicy.
 • K. Decyzję o rozwiązaniu Sekcji podejmuje Walne Zebranie Koła.

V. Opiekun Koła.

 • A. Opiekuna Koła powołuje Rektor spośród pracowników UAM na wniosek członków założycieli albo Zarządu.
 • B. Opiekun Koła pełni rolę doradcy naukowego Koła, a Zarząd Koła opiniuje z nim ważne przedsięwzięcia organizacyjne i plany pracy naukowej.
 • D. Kadencja Opiekuna Koła trwa do odwołania, jeśli innej decyzji nie podejmie Walne Zebranie JC.

VI. Fundusze Koła

 1. Na fundusze Koła składają się środki materialne przeznaczone na ten cel przez odpowiednie organy Uczelni.
 2. Za prawidłowe dysponowanie funduszami Koła odpowiedzialny jest Zarząd JC.
 3. Za prawidłową dokumentację związaną z dysponowaniem funduszami Koła odpowiedzialny jest Skarbnik Koła.
 4. Kontrolę prawidłowego dysponowania funduszami Koła sprawuje Komisja Rewizyjna, która z odpowiednimi wnioskami występuje w tych sprawach wobec Walnego Zebrania.

VII. Uchwalanie i zmiana Statutu.

 1. Statut JC uchwala Walne Zebranie Koła większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 2/3 członków Koła.
 2. W tym samym trybie Walne Zebranie dokonuje zmian w Statucie.

VIII. Rozwiązanie Koła.

 1. Rozwiązanie JC następuje z mocy uchwały Walnego Zebrania Koła, większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej 2/3 członków Koła.
 2. Rozwiązanie JC następuje automatycznie w razie nieprzejawiania działalności przez okres 1 roku.
 3. Senat Uczelni, na wniosek Rektora, rozwiązuje Koło, jeśli w jego działalności rażąco naruszane są przepisy ustawowe, statut UAM lub Statut JC.